Skip to main content

Reglement

Concept Reglement van de Onderlinge Paardenverzekering te Loenen (Veluwe). genaamd Loenens Paardenfonds. Opgericht 1 meí 1900

Art. 1 De onderlinge paardenverzekering te Loenen en omstreken, ís gevestigd ín Loenen (Veluwe).

Het doel.

Art. 2 Het doel van de verzekering ís, schadevergoeding te geven van paarden door verlies; uitgezonderd het bedoelde in artikel 14.

Deelneming.

Art. 3 Elke eigenaar van paarden in Loenen en omgeving, kan deelnemer worden.

Art. 4 Hij die deelnemer wil worden, kan zich bij de secretaris aanmelden, die hiervan zo spoedig mogelijk kennis geeft aan één der schatters. Bestaan er bij het bestuur bezwaren om hem als deelnemer aan te nemen, dan ontvangt hij hiervan schriftelijk bericht, zonder opgaaf van redenen. De deelnemer heeft de mogelijkheid paarden en pony’s in te schrijven tot en met de leeftijd van 15 jaar. Veulens vanaf één maand oud kunnen ook verzekerd worden.

Art. 5 Het bestuur heeft het recht een gehele verzekering van een deelnemer nietig te verklaren als verwaarlozing, vernieling of dergelijke met het verzekerde wordt waargenomen en ook wanneer er vermoedens van bedrog bestaan. In zo'n geval kan het bestuur een keuring door deskundigen inroepen en betaalt de algemene kas de kosten. Het geeft van zodanig misbruik schriftelijk kennis, zonder opgave van redenen en zonder teruggave der premie.

Art. 6 De verzekeringen kunnen te allen tijde aanvangen, de betaling van de premie geldt voor het lopende halve boekjaar.

Art. 7 Elk paard dat verzekerd zal worden moet in goede gezondheid verkeren, de aanwezige chip wordt gecontroleerd en het nummer wordt in het dossier opgenomen. Bij twijfelachtige gezondheid van een nieuw te verzekeren paard, kan het bestuur advies van een veearts vragen, kosten hiervoor komen voor rekening van de deelnemer(s).

De schatting.

Art. 8 De schatters bepalen de waarde van het verzekerde of te verzekeren paard/pony, eenmaal per jaar in de maand april.

Art. 9 Bij verkoop houdt de verzekering op. Van de eigenaar wordt verwacht dat deze de verkoop binnen 1 week aan het bestuur doorgeeft.

De premie.

Art. 10 Bij deelneming of vermeerderde deelneming wordt als inleggeld € 15,00 betaald per ingeschreven waarde; vervolgens wordt elk half jaar als premie geheven 2% van de verzekerde waarde. De hoogte van de verzekeringspremie wordt jaarlijks met elkaar vastgesteld op de Algemene Jaar vergadering. In 2022 is de premie, 2 keer per jaar 2%

Art. 11 De halfjaarlijkse premies worden in de maanden mei en november middels automatische incasso betaald. Mocht deze incasso niet succesvol zijn, krijgt de deelnemer een Email van de penningmeester met het verzoek de verschuldigde premie binnen 14 dagen te voldoen. Blijft de deelnemer in gebreke, dan wordt hij/zij als deelnemer/deelneemster ontslagen

De vergoeding.

Art. 12 Geen vergoeding wordt gegeven:
a. wanneer de premie niet op tijd betaald is,
b. wanneer het verzekerde paard is verwaarloosd,
c. wanneer er kennelijk bedrog heeft plaats gehad.

Art. 13 In geval van ziekte of ongeval van een paard is de deelnemer verplicht binnen 24 uur een schatter hiervan in kennis te stellen en een bevoegd dierenarts te raadplegen, indien de schatters dit nodig oordelen. De raadgevingen van de dierenarts moeten worden opgevolgd.

Art. 14 Voor een gestorven of afgemaakt paard wordt de volle waarde van de inschrijvingssom uitbetaald. De eventuele opbrengst van de hier bedoelde paarden komt ten goede van de kas. Het is mogelijk om in eigen beheer* euthanasie te (laten) plegen op een bij het fonds verzekerd dier, dat door de dierenarts is afgekeurd en waarvan de schatters vooraf de slachtprijs hebben ingeschat. In dit geval vervalt het dier niet aan het fonds. Het verzekerde bedrag van het afgekeurde dier minus de geschatte slachtprijs wordt aan de verzekeringsnemer uitgekeerd nadat een bewijs van overlijden is verkregen. De slachtprijs wordt geschat door twee schatters van het fonds. De beslissing van de schatters is bindend en kan op geen enkele wijze worden aangevochten. Indien de verzekeringnemer zich niet kann verenigen met de geschatte slachtprijs, vervalt het afgekeurde dier aan het fonds.
* de kosten van euthanasie + afvoer en hieruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor rekening van de eigenaar.

Art. 15 Wanneer de kas niet toereikend is om een uitbetaling te doen, zijn de leden verplicht op de eerste aanzegging percentsgewijze bij te dragen, opdat de betaling kan plaats vinden.

Het bestuur.

Art. 16 Het bestuur bestaat uit 5 leden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee schatters, allen wonende binnen het werkgebied van het Loenens Paardenfonds).

Art. 17 De voorzitter die de oproepingen voor de vergaderingen door de secretaris laat verzorgen, is belast met de leiding van deze vergaderingen. De secretaris houdt aantekening van de behandelde op de vergadering (maakt notulen) en voert de nodige administratie. De penningmeester is belast met het ontvangen en uitbetalen van de gelden en legt hiervan bij het sluiten van elk boekjaar in de vergadering rekening en verantwoording af. Hij is verplicht de in de kas zijnde gelden bij een algemeen erkende bankinstelling te stallen. De schatters zijn belast met het schatten en herschatten, zij regelen en verrichten deze werkzaamheden met elkaar en geven daarvan verslag aan de secretaris.

Art. 18 Het bestuur wordt gekozen op de algemene Jaarvergadering. Jaarlijks treedt, volgens een vast rooster, één der leden af‚ die terstond herkiesbaar is. Ontstane vacatures worden op de eerstvolgende vergadering aangevuld.

Art. 19 De bestuursleden nemen gratis hun functie waar, uitgezonderd de secretaris, de penningmeester en de schatters, welke laatsten het schattersgeld genieten. Kosten van schrijfbehoeften of anderszins, komen ten laste van de kas.

De vergadering.

Art. 20 Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden en wel in de maand maart. Een buitengewone deelnemers vergadering zal plaats vinden zodra het bestuur dit nodig oordeelt, ook kan dit op verlangen van tenminste 10 deelnemers, die met opgaaf van redenen dit schriftelijk aan het bestuur te kennen geven.

Art. 21 Voorafgaand aan de Algemene jaarvergadering zal de kascontrolecommissie de gegevens van de penningmeester controleren en hiervan tijdens de vergadering verslag doen.

Art. 22 In de jaarvergadering wordt verslag gegeven van de stand der verzekering en tevens rekening en verantwoording afgelegd door de penningmeester over het laatst verlopen jaar. De bevindingen van de kascontrolecommissie worden met de aanwezigen gedeeld. Tevens zal een nieuwe kascontrolecommissie worden benoemd. Verder heeft de verkiezing van bestuursleden plaats en geeft de secretaris een algemeen verslag.

Art. 23 Voor elke vergadering zullen de deelnemers minstens 8 dagen voor datum schriftelijk worden opgeroepen. In spoedeisende gevallen kan door de voorzitter twee dagen tevoren een vergadering worden uitgeschreven. De te behandelen punten worden op het convocatiebiljet vermeld. Over zaken welke niet op de agenda voorkomen kan geen beslissing genomen worden.

Art. 24 Over zaken wordt mondeling en over personen, schriftelijk gestemd. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, bij staking van de stemmen beslist het lot.

Art. 25 Alle veranderingen die in het reglement nodig mochten blijken, vereisen de goedkeuring van de algemene vergadering en moeten 14 dagen tevoren door de leden schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.

Art. 26 Tot ontbinding zal níet kunnen worden overgegaan dan bij besluit van minstens 2/3 der leden op de algemene vergadering: het saldo zal dan percentsgewijze onder de deelnemers worden verdeeld naar evenredigheid met de betaalde premie, over het laatst verlopen boekjaar.

Art. 27 Aangelegenheden waarin het reglement niet voorziet, kunnen bij volstrekte meerderheid van het voltallige bestuur beslist worden.

Art. 28 Het boekjaar sluit op 31 december.

Het bestuur:

- J.H. de Jong, voorzitter,

- E.J. van den Berg, secretaris,

- Th. Jansen, penningmeester,

- H. Hofman, schatter,

- B. Kruitbosch, schatter.

Loenen (Veluwe), maart 2022.

 

Download het reglement